ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Görevler, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

• Mayın/patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren milli mayın faaliyet planının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak ve Bakanın onayına sunmak,
• Mayın faaliyet planını uygulamak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol etmek, aksaklıklarla ilgili tedbir almak.
• Millî mayın temizleme standartlarını hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak.
• Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak.
• Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakana rapor vermek.
• Mayın ve/veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip etmek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak.
• Mayın ve/veya patlamamış mühimmat içerdiği bilinen veya şüphelenilen alanlara ilişkin bilgileri, bu kapsamda gerçekleştirilen keşif faaliyetlerini, bu alanların bulundukları bölgeye, bölge halkına ve ulusal menfaatlerimize etkisini, söz konusu alanların temizlenmesinin sağlayacağı fayda ve mahsurları, temizlenen alanlara ilişkin bilgi ve raporları, mayın ve patlamamış mühimmat kaza ve olayları ile bu kaza ve olaylardan etkilenenlere ilişkin detaylı ve istatistiki bilgileri, mayın risk eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri, ayrıca mayın faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi takip etmek, yönetmek ve istatistiki veriler üretmek maksadıyla, mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kurmak ve işletmek.
• Mayın ve/veya patlamamış mühimmat sorunu ve toplum üzerindeki farklı etkilerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak amacıyla bilgi toplama ve analiz sistemi tesis etmek.
• Merkezin faaliyetlerinin etkili yönetimini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulacak iç sistemleri ve usulleri oluşturmak.
• Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite etmek, yapacağı denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi hâlinde akreditasyonları iptal etmek.
• Kalite güvence ve kalite kontrol faaliyetleri ile sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek.
• Yurtiçinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerini planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek.
• Yurtiçinde her türlü insani maksatlı mayın faaliyeti icra edecek olan kurum, kuruluş, firma, komutanlık/birliklerin görevlendirmesini yapmak, takip ve kontrolünü sağlamak.
• Mayın/patlamamış mühimmat kazalarının yaşanmasını önlemek maksadıyla, mayın risk eğitimine yönelik politikalar belirlemek, bu faaliyetleri planlamak, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yürütülmesini sağlamak.
• Yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.