ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Uluslararası Mühimmat Teknik Kılavuzları (IATG)

 

 

 

Sıra No. Kodu Başlık
Türkçe İngilizce
1 IATG 01.10 Uluslararası Mühimmat Teknik Kılavuzu Guide to the International Ammunition Technical Guidelines (IATG)
2 IATG 01.20 Uluslararası Mühimmat Teknik Kılavuzu Kapsamında Risk İndirgeme Süreci Seviyeleri Kataloğu Index of risk reduction process levels (RRPL) within IATG
3 IATG 01.30 Politika Geliştirme ve Tavsiye Policy development and advice
4 IATG 01.40 Terimler, Tanımlamalar ve Kısaltmaları Sözlüğü Glossary of terms, definitions and abbreviations
5 IATG 01.50 Birleşmiş Milletler Patlayıcı Tehlikeleri Sınıflandırma Sistem ve Kodları

UN explosive hazard classification system and codes

6 IATG 01.60 Mühimmat Arızaları ve Performans Hataları Ammunition faults and performance failures
7 IATG 01.70 Yasaklamalar ve Kısıtlamalar Bans and constraints
8 IATG 01.80 Mühimmat Yönetim Usulleri Formulae for ammunition management
9 IATG 01.90 Mühimmat Yönetimi Personel Yetenekleri Ammunition management personnel competences
10 IATG 02.10 Risk Yönetimi Prensipleri ve Sürecinin Tanıtımı Introduction to risk management principles and processes
11 IATG 02.20 Miktar/ Emniyetli Mesafe Quantity and separation distances
12 IATG 02.30 Patlayıcı Tesislerinin Lisanslandırılması Licensing of explosive facilities
13 IATG 02.40 Patlayıcı Tesislerinin Fiziki Güvenliği Safeguarding of explosive facilities
14 IATG 02.50 Yangın Güvenliği Fire safety
15 IATG 03.10

Envanter Yönetimi

Inventory management
16 IATG 03.20

Kotlandırma ve Gruplandırma

Lotting and batching
17 IATG 03.30

Mühimmat Aksamlarının Uluslararası Nakli

International transfer of ammunition module

18 IATG 03.40

Son kullanıcı ve Son Kullanım İçin Mühimmat Aksamlarının Uluslararası Nakli

End-user and end-use of internationally transferred ammunition module
19

IATG 03.50

Mühimmatın Takibi

Tracing of ammunition

20

IATG 04.10

Sahada Depolama

Field storage

21

IATG 04.20

Geçiçi Depolama

Temporary storage

22 IATG 05.10 Patlayıcı tesislerin planlaması ve yer seçimi Planning and siting of explosives facilities
23

IATG 05.20

Patlayıcı Tesis Bina Tipleri Types of buildings for explosivesfacilities
24

IATG 05.30

Engel ve Barikatlar Traverses and barricades
25

IATG 05.40

Elektriki Yerleşimin Emniyet Standartları

Safety standards for electrical installations
26

IATG 05.50

Patlayıcı Tesislerinde Kullanılan Araçlar ve Mekaniki Teçhizatlar Vehicles and mechanical handling equipment (MHE) in explosives facilities
27

IATG 05.60

Radyo Frekans Tehlikeleri Radio frequency hazards
28 IATG 06.10 Patlayıcı Tesislerinin Kontrolü Control of explosives facilities
29 IATG 06.20 Depo Büyüklük İhtiyaçları Storage space requirements
30

IATG 06.30

Depolama ve Kullanım Storage and handling
31

IATG 06.40

Mühimmat Ambalajlama ve Markalama Ammunition packaging and marking
32

IATG 06.50

Depolama ve Kullanıma Yönelik Emniyet Önlemleri Specific safety precautions (storage and operations)
33 IATG 06.60

İmalat ve Onarım Servisleri

Works services (construction and repair)
34 IATG 06.70 Patlayıcı Tesislerinin İncelenmesi Inspection of explosives facilities
35 IATG 06.80 Mühimmatın Muayenesi Inspection of ammunition
36 IATG 07.10 Mühimmat İşleme Faaliyetlerine Yönelik Emniyet ve Risk Azaltılması Safety and risk reduction (ammunition processing operations
37 IATG 07.20

İzleme ve Hizmet İspatı

Surveillance and in-service proof
38 IATG 08.10

Mühimmatın Nakli

Transport of ammunition
39 IATG 09.10 Güvenlik Prensipleri ve Sistemleri Security principles and systems
40 IATG 10.10 Konvansiyonel Mühimmatın İmhası ve Servis Dışı Bırakılması

Demilitarization and destruction of conventional ammunition

41 IATG 11.10 Mühimmat Kazaları: İncelenmesi ve Raporlanması Ammunition accidents: reporting and investigation
42

IATG 11.20

Mühimmat Kazaları: İncelenme Yöntemleri Ammunition accidents: investigation methodology
43

IATG 11.30

Mühimmat Depolama Alanlarında Patlama – Patlayıcıların Temizlenmesi Ammunition storage area explosions – EOD clearance
44

IATG 12.10

Çok Uluslu Operasyonlardaki Mühimmatlar

Ammunition on multi-national operations

45 IATG 12.20 Küçük Birlik Mühimmat Depoları Small unit ammunition storage